Ubytovací řád


Ubytování hostů
Ubytovací řád se vztahuje na přechodné i dlouhodobé ubytování hostů v penzionu.
Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku recepce nebo pověřenému pracovníkovi ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii a vyžádán jeho podpis.
Host obdrží dva klíče, z nichž jeden je od vstupních dveří do penzionu a druhý od pokoje.
Ubytování je v den příjezdu možné od 12:00 do 20:00. Hosta lze ubytovat i mimo tuto dobu, avšak pouze je-li to dohodnuto předem.

Rezervace ubytování platí v den příjezdu do 20:00 hod., není-li sjednáno jinak. 
Při počátku ubytování přebírá host pokoj, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli.
Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v penzionu tak v přilehlém okolí.
Děti do 15 let musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách penzionu i okolí. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
Host je povinen pokoj uvolnit do 10:00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu poskytovatel počítat cenu dalšího ubytování.
Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovací zařízení, pokud má volný pokoj, nabídnout i jiný než ten, ve kterém byl původně ubytován.
V pokoji může host přijímat návštěvy pouze s předchozím oznámením odpovědnému pracovníkovi.
Kontakt s provozní je umožněn na telefonním čísle +420 724 360 510.

Cenové podmínky a ubytovací služby započítané v cenách
V cenách dle ceníku služeb poskytovaných v penzionu je započítáno užívání pokoje a ostatní standardní služby. Pokud bude uzavřena smlouva s hosty na dlouhodobé ubytování, nebude se cena řídit dle ceníku, ale bude uzavřena cena smluvní se slevou.
Objedná-li si host pokoj předem a objednávka mu byla potvrzena, účtuje ubytovací zařízení objednaný a potvrzený pokoj i v případě, že ubytuje hosta na pokoji cenově dražším.
Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem penzionu. Při objednávce ubytování v den nástupu platí host ubytování při nástupu. Platbu lze provést hotově.
Za peníze a cennosti na pokojích neodpovídá provozovatel.
Pro bezpečnost hostů a jejich majetku jsou hlavní dveře penzionu opatřeny speciálními zámky a klíči, proto při ztrátě klíčů bude požadována úhrada 1.000,- Kč.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů
V prostorách penzionu je přísný zákaz kouření.
V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče – elektrické vařiče, varné spirály. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta.
Host je povinen při odchodu, zhasnout světla, zavřít okna, přesvědčit se zda neteče voda, uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře penzionu. Při odhlášení z penzionu musí provozovateli odevzdat klíče od pokoje i od vchodu.
V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v penzionu, tak v přilehlém okolí.

Práva a povinnosti organizace
Odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.
Úklid obsazeného pokoje se provádí po odjezdu, během ubytování si hosté úklid pokoje zajišťují sami.
Po ukončení pobytu provádět dezinfekci hotelového pokoje a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky.
Snídaně se vydávají ve společenské části penzionu době od 7:30 do 9:00 hodin. V případě potřeby, lze dohodnout i jinou dobu podávání snídaně. Obědy a večeře dle dohody.

Závěrečná ustanovení
Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.
Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá recepce penzionu.
Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný na recepci penzionu a na každém pokoji.
Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1. února 2015.